วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประวัติโรงเีรียนหัวเรือพิทยาคม

โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม ปี 2534 กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ขยายโรงเรียนสาขาสู่ทุกภูมิภาค  ตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7 นางเต็มใจ  หาญจงสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม  จึงมอบหมายให้ นายสินธุ์  แสงเนตร  อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนวาปีปทุม  สำรวจพื้นที่และความต้องการของชุมชนจัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่โคกหนองข่า หมู่ที่ 13 บ้านซองแมว  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  มีเนื้อที่ 69 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา พื้นที่ติดถนนนิวซีแลนด์ สายวาปี – พยัคฆภูมิพิสัย
วันที่ 30 เมษายน 2539 ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชุด กขค. และอาคารอื่นๆ พร้อมถนนคอนกรีต และระบบไฟฟ้า – ประปา  และแต่งตั้ง นายสินธุ์  แสงเนตร   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก 
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ 13  ตำบลหัวเรือ  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  มีนายชัยยนต์  ผือโย  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษา  ตอนปลาย  ปีการศึกษา 2553  มีนักเรียน 637 คน เป็นนักเรียนชาย 319 คน  นักเรียนหญิง 318